තොරතුරු දැනගැනීමේ නිලධාරීන් - වයඹ ප්‍ර‍ධාන ලේකම් කාර්යාලය
தகவல் அதிகாரிகள் - தலைமை செயலாளர் அலுவலகம்
RTI Officers of the Chief Secretariat - North Western Province

 

 

 

නම

තනතුර

තොරතුරු පනතට අනුව තනතුර

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

කාන්ති වේහැල්ල මිය

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පරිපාලන)

අභියාචනා නිලධාරී

0372223195

අරුණි ජයවීර මිය

සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (ආයතන)

තොරතුරු නිලධාරී

0372222234

තුෂාර දේශප්‍රිය මයා

සංවර්ධන නිලධාරී

සහය තොරතුරු නිලධාරී

0372231769

Facebook Like