ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 පන්තියේ I (අ) ශ්‍රේණියේ ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීමට අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණ - 2022.08.12 (දෙමළ මාධ්‍ය) "www.psc.nw.gov.lk" වෙබ් අඩවියෙහි පලකර ඇත

 

2008 පළාත් මූල්‍ය රීති සංග්‍රහයේ විධිවිධාන සංශෝධන සහිතව පරිශීලනයට පහසු ආකාරයට එක් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීම

Welcome to the Planning and Monitoring Division

Vision :- "A prosperity North Western Province"

Mission :- "Planning, monitoring and coordination for the sustainable development in the North Western Provincer"

 

http://www.planning.nw.gov.lk

 

Head of the Division

Mr. K.A. Nandasiri

Deputy Chief Secretary (Planning),
Chief Secretary's Office,
North Western Province
01st Floor, NWP Office Complex
Kurunegala,
Sri Lanka. Tel:+94 372224994 
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it