ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 පන්තියේ I (අ) ශ්‍රේණියේ ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීමට අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණ - 2022.08.12 (දෙමළ මාධ්‍ය) "www.psc.nw.gov.lk" වෙබ් අඩවියෙහි පලකර ඇත

 

2008 පළාත් මූල්‍ය රීති සංග්‍රහයේ විධිවිධාන සංශෝධන සහිතව පරිශීලනයට පහසු ආකාරයට එක් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීම

Welcome to the Engineering Service Division

Vision :- "A prosperity North Western Province"

Mission :- "Engineering and Srvices for the sustainable development in the North Western Province"

About us

  • Deputy Chief Secretary Engineering is responsible for all Engineering works of Provincial Council.

Services

1. New Constructions & maintenance of the Provincial

Council Complex.


2. Preparing Estimates


3. Issuing Quality control reports   on PC Auditorium

Head of the Division

Mr. I.M.S. Bandara

Deputy Chief Secretary (Engineering),
Chief Secretary's Office,
North Western Province
03rd Floor, New Building - NWP Office Complex
Kurunegala,
Sri Lanka. Tel:+94 372224994 
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it