ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 පන්තියේ I (අ) ශ්‍රේණියේ ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීමට අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණ - 2022.08.12 (දෙමළ මාධ්‍ය) "www.psc.nw.gov.lk" වෙබ් අඩවියෙහි පලකර ඇත

 

2008 පළාත් මූල්‍ය රීති සංග්‍රහයේ විධිවිධාන සංශෝධන සහිතව පරිශීලනයට පහසු ආකාරයට එක් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීම

වයඹ පළාත් සභාව වෙත අදාළ කරගත් චක්‍රලේඛ

චක්‍රලේඛ අංකය හා දිනය

විස්තරය

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් වයඹ පළාතට අදාළ කළ දිනය

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 16/2022(II) – 2022.07.25

රජයේ කාර්යාල වෙත නිලධරයන් කැඳවීම සීමා කිරීම

2022.07.24

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 14/2022 – 2022.06.22

ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට හා විශ්‍රාම වැටුපට හානියක් නොවන පරිදි රාජ්‍ය නිලධරයන්ට දේශීය විදේශීය වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාදීම.

2022.06.28

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 16/2022(i) – 2022.06.26

රජයේ කාර්යාල වෙත නිලධරයන් කැඳවීම සීමා කිරීම.

2022.06.28

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 13/2022 2022.06.10

රජයේ කාර්යාල සඳහා විශේෂ නිවාඩු දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම.

2022.06.20

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 15/20222022.06.15

රජයේ නිලධරවන්ට එක් දිනක් නිවසේ රැඳී සිට කෘෂිකාර්මික හා වගා කටයුතු වල යෙදීමට අවස්ථාව සලසා දීම.

2022.06.20

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 16/20222022.06.17

රජයේ කාර්යාල වෙත නිලධරයන් කැඳවීම සීමා කිරීම.

2022.06.20

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 10/2022 2022.05.25

පවතින සම්පත් හිගය මත රාජ්‍ය රාජ්‍ය වියදම් අවම කර ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතනවල කාර්යමණ්ඩල කැඳවීම සීමා කිරීම

2022.05.25

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 09/2022 2022.05.19

2022.05.20 දින රජයේ නිලධරයන්ගේ පැමිණීම

2022.05.23

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 06/20222022.04.08

අන්තර්ජාතික තරඟාවලියක විනිසුරුවරයෙකු වශයෙන් සහභාගි වීමට නිවාඩු ලබාදීම.

2022.05.04

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 07/2022 - 2022.04.07

රජයේ කාර්යාල සඳහා විශේෂ නිවාඩු දින 02 ක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම

2022.04.19

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 03/2019 (III) 2022.02.08

ආයතන සංග්‍රහයේ II වැනි කාණ්ඩයේ XLVIII වැනි පරිච්ඡේදයේ 19.5 උප වගන්තිය යටතේ වූ විනය පරීක්ෂණ නිලධර නාම ලේඛනය.

2022.04.07

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 05/2022 – 2022.03.28

2022 රාමලාන් (රාමසාන්) සමයේ දී විශේෂ නිවාඩු ලබාදීම.

2022.04.07

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 04/2022 2022.03.08

විදුලිය හා ඉන්ධන අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කිරීම.

2022.03.11

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 10/2015(V) 2022.01.19

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ II වන ශ්‍රේණියේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත්වීම

2022.02.10

>>

වත්කම් කළ. චක්‍රලේඛ 03/2022 2022.01.03

රජයේ මූල්‍ය නොවන වත්කම් කළමනාකරණය - ඉඩම් භාවිතය

2022.02.08

>>

වත්කම් කළ. චක්‍රලේඛ 02/2022 2022.01.03

රජයේ මූල්‍ය නොවන වත්කම් කළමනාකරණය - වාහන භාවිතය

2022.02.08

>>

වත්කම් කළ. චක්‍රලේඛ 01/2022 2022.01.03

රජයේ මූල්‍ය නොවන වත්කම් කළමනාකරණය - ගොඩනැගිලි භාවිතය

2022.02.08

>>

රා.මූ. චක්‍රලේඛ 01/2020(i) 2022.01.12

1992 මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ විධිවිධාන සංශෝධනය කිරීම සඳහා නිකුත් කර ඇති රාජ්‍ය මුදල් හා භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් චක්‍රලේඛ සංගෘහිත කර පරිශීලනයට පහසු ආකාරයට ඒක් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීම හි II කොටස 4 ඡේදයරජයේ නිලධාරින්ට සන්නිවේදන පහසුකම් සැපයීම හා බිල්පත් පියවීම යටතේ ඇති 4.1 වගුව

2022.02.08

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 22/2016(I) 2022.01.10

2006.03.01 දින සිට 2007.07.01 දින දක්වා බඳවා ගත් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා අනෙක් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතාවය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා සහන සැලසීම

2022.01.26

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 03/2022 2022.01.13

රාජ්‍ය නිලධරයන්ට සහ විශ්‍රාමිකයින්ට රු.5000/- ක මාසික දීමනාවක් ලබාදීම

2022.01.20

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 03/2016(IV) 2022.01.05

රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් සංශෝධනය - 2016

2022.01.13

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2022 2022.01.06

රාජ්‍ය නලධාරින්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම යාමේ වයස අවුරුදු 65 දක්වා දීර්ඝ කිරීම

2022.01.13

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 30/2016 2016.12.29

රජයේ වාහන නඩත්තු කිරීම

2022.01.06

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2021(vi) 2021.12.30

රාජ්‍ය සේවය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාම.

පළාත් භාණ්ඩාගාර(මුදල්) චක්‍රලේඛ 05/2021

රාජ්‍ය ආදායම ඇස්තමේන්තු කිරීමඑකතු කිරීමඅධීක්ෂණය සහ වාර්තා කිරීම පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ (රජයේ ගොඩනැගිලි හා නිවාස කුලී - 2002.01.01)

2021.11.01

>>

Adopting of the supplements (Procurement Manual) to the North Western Province

2021.11.02

>>

පළාත් භාණ්ඩාගාර(මුදල්) චක්‍රලේඛ 03/2021 2021.11.01

රාජ්‍ය සේවය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාම.

2021.11.01

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2021(V) 2021.10.01

රාජ්‍ය සේවය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාම.

2021.10.13

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 26/2017(vii) 2021.08.10

වැන්දඹු/වැන්දඹු අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයන් සඳහා පැරණි අංක : 82/83 හා M/F කාණ්ඩ යටතේ ලියාපදිංචි පැරණි සාමාජිකයින් මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ නැවත ලියාපදිංචි කිරීම.

2021.09.29

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 30/2016 2016.12.29

රජයේ වාහන නඩත්තු කිරීම.

මෙම චක්‍රලේඛයෙහි 4:4 ඡේදයේ දක්වා ඇත්තේ පළාත් සම්බන්ධයෙන් අදාළ පළාතෙහි ප්‍රධාන නගරයේ පිහිටි ගරාජඅළුත්වැඩියා සඳහා ඒ අන්දමින් තෝරාගත යුතුය. යනුවෙනි. එබැවින් එය වයඹ පළාත් සභාවට ගැලපෙන අයුරින් එනම් වයඹ පළාත් සභාවේ ලියාපදිංචි වී ඇති ගරාජඅළුත්වැඩියා සඳහා මේ අන්දමින් තෝරාගත යුතුය.

2021.09.29

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 01/2021 2021.04.27

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

2021.05.12

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2021(III) 2021.07.30

රාජ්‍ය සේවය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාම

2021.08.04

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2021(iv) 2021.08.06

රාජ්‍ය සේවය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාම

2021.08.16

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 26/2017(VI) 2021.08.05

වැන්දඹු/ වැන්දඹු අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයන් සඳහා පැරණි අංක 82/83 හා M/F කාණ්ඩ යටතේ ලියාපදිංචි පැරණි සාමාජිකයින් මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ නැවත ලියාපදිංචි කිරීම

2021.08.13

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 13/2021 2021.07.06

සේවා මුක්ත භාටයෙකු පත් කිරීමේ දී අදාළ කරගත යුතු වැටුප තීරණය කිරීම

2021.08.03

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 12/2021 2021.06.25

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම්වල දී ජයග්‍රහණය කර එම ආයතන වල නගරාධිපති/ සභාපති/ නියෝජ්‍ය නගරාධිපති/ උප නගරාධිපති/ නාගරික මන්ත්‍රිවරුන්/ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රිවරුන් ලෙස තේරී පත්වූ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි නිලධරයන් වෙත ලබා දී ඇති රාජකාරි නිවාඩු සංශෝධනය

2021.08.03

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 14/2021 2021.06.30

ජාතික ක්‍රීඩා දිනය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම

2021.07.19

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2021(ii)

2021/05/10

රාජ්‍ය සේවය බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම

2021.05.12

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2021(1)

2021/04/27

රාජ්‍ය සේවය බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම

2021.04.30

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 06/2021

2021/04/09

2021 රාමලාන් (රාමසාන්) සමයේ දී විශේෂ නිවාඩු ලබාදීම

2021.04.30

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 04/2021

2021/03/19

භාෂා පරිවර්තක සංචිතයක් පිහිටුවීම

2021.04.27

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2021

2021/03/05

රාජ්‍ය සේවය බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම

2021.04.01

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 07/2017(1)

2021.02.05

මදසරුභාවය සඳහා ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය රාජ්‍ය නිලධරයන්ට වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාදීම

2021.03.15

>>

අංක PPSC/EST/3/2/25/2/II

2020.12.22

බඳවා ගැනීමේ සුදුසුකමක් ලෙස සමාජ වැඩ ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිවලට ඇතුළත් කිරීම.

2021.03.03

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 26/2017(IV)

2021.02.10

වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයන් සඳහා පැරණි අංක 82/83 හා M/F කාණ්ඩ යටතේ ලියාපදිංචි පැරණි සාමාජිකයන් මාර්ගගත (online) ක්‍රමය ඔස්සේ නැවත ලියාපදිංචිය

2021.02.03

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 03/2019(11)

2021.02.16

ආයතන සංග්‍රහයේ II ඛාණ්ඩයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 19.5 උප වගන්තිය යටතේ වූ විනය පරීක්ෂණ නිලධාර නාම ලේඛණය

2021.02.03

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 03/2020

2020.12.31

වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු දායක මුදල් අයකිරීම පිළිබඳ විස්තර පෞද්ගලික ලිපිගොනුවට ඇතුළත් කිරීම Download Link

2021.02.03

>>

PFD Circular

No. 03/2020(i) of 11.01.2021

Policy on supporting domestic industries

Download Link

>>

භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ - 03/2020

2020.10.09

දේශීය කර්මාන්ත දිරිගැන්වීමේ ප්‍රතිපත්තිය

2020.12.30

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 23/2020

2020.12.30

රජයේ නිලධාරින්ට විශේෂ අත්තිකාරම්

Download Link

2021.01.14

>>

රා.සේ.කො.සභා. චක්‍රලේඛ - 08/2020

2020.07.31

සේවා ව්‍යවස්ථාවේ සහ බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියේ සඳහන් පරිදි සන්ධාන භාෂා අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කිරීම

Download Link

2020.12.22

>>

රා.සේ.කො.සභා. චක්‍රලේඛ - 07/2020

2020.07.31

පූර්ව තනතුර සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වාර්තාව රජයේ සේවයේ වෙනත් තනතුරක් සඳහා අදාල කර ගැනීම

Download Link

2020.12.22

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 39/2019(1)

2020.11.03

ශ්‍රී ලං.ඉංජි.සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාවට අංක 2138/27 හා 2019.08.28 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර මඟින් ඇතුළත් කරනු ලැබූ සංශෝධනයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

2020.12.14

>>

චක්‍රලේඛ -PS/GPA/Circular/34/2020

2020.11.16

ජාතික මට්ටමින් කොවිඩ්-19 වෛරසය මැඩපැවැත්වීමසුවෙන් සිටිමු” ඩිජිටල් විසඳුම

2020.12.14

>>

චක්‍රලේඛ -PS/GPA/Circular/35/2020

2020.11.25

නිවෙස්ගත නිරෝධායන නිරීක්ෂණය කිරීමේ යාන්ත්‍රණය

2020.12.14

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 22/2020

2020.12.16

පරිපූරක උත්සව ණය යෝජනා ක්‍රමය

2020.12.23

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 15/2007(iv)

2020.12.15

රාජ්‍ය සේවකයන් සඳහා බැංකු මඟින් දේපළ හා වාහන ණය ලබාදීම

2020.12.23

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 18/2020

2020.10.16

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

Download Link

2020.11.17

>>

කළ. සේවා චක්‍රලේඛ - 02/2020

2020.10.26

රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන සඳහා අනුමත තනතුරු වලට බඳවා ගැනීම / පුරප්පාඩු පිරවීම

2020.11.17

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 20/2020

2020.10.28

රාජ්‍ය සේවය බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම

Download Link

2020.11.11

>>

PS/GPA චක්‍රලේඛ -33/2020

2020.10.29

ගෝලීය කොරෝනා වෛරස වසංගත තත්වය පවතින අතරතුර දුරස්ථ රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරීමේ වැඩ පිළිවෙල

Download Link

2020.11.06

>>

රා.සේ.කො.සභා. චක්‍රලේඛ - 03/2020

2020.01.09

යම් පනතක අවශ්‍යතාවය පරිදි නිශ්චිතවම රජයේ නිලධාරියෙකු විසින්ම දැරිය යුතු තනතුරක් දැරීම සඳහා නිලධාරියකුගේ ඉල්ලීම පරිදි රාජ්‍ය සේවයෙන් තාවකාලිකව මුදා හරිනු ලබන කාල සීමාව

Download Link

2020.10.19

>>

රා.සේ.කො.සභා. චක්‍රලේඛ - 02/2020

2020.01.08

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරික්ෂණය සඳහා සහන ලබා ගැනීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම

Download Link

2020.10.19

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ -10/2012(IV)

සංවර්ධන නිලධාරි සේවා ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක කිරීම

Download Link

2020.10.06

>>

NWP/CS/F/4/16

වයඹ පළාත් චක්‍රලේඛ

2020.08.18

රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් කරනු ලබන සංශෝධන ප.මු.රි. 419 යටතේ පළාත් සභාවට අදාළ කර ගැනීම හා ඒ අනුව මූල්‍ය රීති සංශෝධනය

-

>>

කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ - 01/2020

සියළු බඳවා ගැනීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවීම

2020/03/05

>>

CS/DOS/A අන්තර්ග්‍රහණ

සංවර්ධන නිලධාරි III හා II ශ්‍රේණි සඳහා අන්තර්ග්‍රහණය කළ නිලධරයන්ගේ වැටුප් තලයන්හි විෂමතා නිවැරදි කිරීම සම්බන්ධ උපදෙස් ලබාදීම

2020.07.06

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 07/2020(iii)

නව කොරෝනා වෛරසය හේතුකොට ගෙන උද්ගතව ඇති තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන රජයේ නිලධරයන්ට සහන සැලසීම

2020.06.23

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 10/2020

කොරෝනා වෛරසය ශ්‍රී ලංකාවෙන් තුරන් කිරීම

2020.05.27

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 01/2020

කොරෝනා-19 වෛරසය පවතින කාලය තුල රාජ්‍ය ආයතන විවෘත කර කාර්යාලයීය කටයුතු ආරම්භ කිරීම සහ එම කටයුතු පවත්වාගෙන යාම

2020.05.27

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 07/2020

නව කොරෝනා වෛරසය හේතුකොට ගෙන උද්ගතව ඇති තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන රජයේ නිලධරයන්ට සහන සැලසීම

2020.05.27

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 07/2020(i)

නව කොරෝනා වෛරසය හේතුකොට ගෙන උද්ගතව ඇති තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන රජයේ නිලධරයන්ට සහන සැලසීම

2020.05.27

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 07/2020(Ii)

නව කොරෝනා වෛරසය හේතුකොට ගෙන උද්ගතව ඇති තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන රජයේ නිලධරයන්ට සහන සැලසීම

2020.05.27

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 20/2019,25/2014,25/2014(I)

තාවකාලික අනියම් (දෛනික) ආදේශකකොන්ත්‍රාත් හෝ සහන පදනම මත බඳවාගෙන ඇති සේවකයින් සඳහා රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 20/2019 යටතේ කාර්යාල සේවක සේවයේ සහ ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවයේ ස්ථිර පත්වීම් ලබාදිම සඳහා තොරතුරු ලබා ගැනීම.

2020.03.06

>>

රා.සේ.කො.සභා. චක්‍රලේඛ

03/2019

විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරින් නැවත සේවයේ යෙදවීම

2020.02.28

>>

රා.සේ.කො.සභා. චක්‍රලේඛ

04/2020

පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ස්ථිර පත්වීමක් දරන නිලධාරියකු විසින් කරනු ලබන ඉල්ලීමක් අනුව මධ්‍යම රජයේ අනුරූපී තනතුරක් සඳහා ස්ථාන මාරු කිරීම

2020.01.30

>>

PFD Circular

PFD/PMD/149/000/2020-02

Further relaxation of provisions under the supplement 35 issued to the procurement manual – 2006 (goods and works) to facilitate expeditions handling of COVID-19 related Emergency Procurements

>>

ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ - 05/2020(I)

රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් අභ්‍යාසලාභී පුහුණුව ලබාදීම - 2020 පළාත් සභා පාසල්වලට හා රාජ්‍ය ආයතන වලට අනුයුක්ත කිරීම

Download Link

2020.04.22

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 06/2020

ක්‍රීඩා හා ශරීර සුවතා ප්‍රවර්ධන දිනය - 2020 අප්‍රේල් මස 6 වන දින

Download Link

2020.04.22

>>

ඒකාබද්ධ සේවා චක්‍රලේඛ ලිපි - 04/2019

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේIIහාIශ්‍රේණිවලට 2013.04.02 දින සිට උසස් කිරීම/ උසස් කිරීම් පෙරදාතම කිරීම මත වැටුප් වර්ධකයන් අඩුවීම සම්බන්ධයෙන් සහන සැලසීම

Download Link

2020.04.22

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 22/99(xxxviii)

රාජ්‍ය නිලධරයන් පළාත් රාජ්‍ය නිලධාරින් අධිකරණ නිලධරයන් සඳහා නිල ප්‍රවාහන පහසුකම්

Download Link

2020.03.05

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2020

ප්‍රමිතිකරණය කරන ලද භූගෝලීය නාම භාවිතා කිරීම

Download Link

2020.02.28

>>

ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ - 05/2020

රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් රජයේ ආයතන වල අභ්‍යාසලාභී පුහුණුව ලබාදීම - 2020

Download Link

2020.02.28

>>

ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ - 04/2020

ස්පීඩ් පෝස්ට් හා ලොජි පෝස්ට් කුරියර් සේවාවන් භාවිත කිරීම

Download Link

2020.02.18

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 35/2019(I)

රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනය - 2016

Download Link

2020.01.19

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 35/2019(I)

රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනය - 2016

Download Link

2020.01.19

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ -18/2015(IV)

රාජ්‍ය සේවයේ විධායක සේවා ගණයේ නිලධාරින්ට විශේෂ දීමනාවක් ලබාදීම

Download Link

2020.01.19

>>

PFD Circular

No. 05/2018 of 23rdOctober 2018

Introduction of an electronic government procurement (e-GP) system in to the Sri Lanka public sector

>>

PFD Circular

No. 08/2019 of 17thDecember 2019

Introduction of the electronic government procurement (e-GP) system in Sri Lanka

>>

අයවැය චක්‍රලේඛ - 2/2019

ස්ත්‍රි පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කරගත් අයවැයකරණයට අදාළ සත්ත හා තොරතුරු රැස් කිරීම හා සෑම අමාත්‍යාංශයෙන්ම ස්ත්‍රි පුරුෂභාවය මත පදනම් වූ කේන්ද්‍රීය ඒකක පිහිටුවීම

2020.01.07

>>

ජාතික අයවැය චක්‍රලේඛ - 2/2017

අයවැය කැඳවීම - 2018

වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ හා උපදේශ

2020.01.07

>>

ජාතික අයවැය චක්‍රලේඛ -BD/CBP/4/1/2-2018

අයවැය කැඳවීම - 2018 සඳහා අතිරේකය (II)

2018 අයවැය ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ

2020.01.07

>>

ජාතික අයවැය දෙපා. -BD/CBP/4/1/2-2018 - ලිපිය

කාර්ය සාධනය මත පදනම් වූ අයවැයකරණ ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කිරීම

2020.01.07

>>

රා.මූ.දෙ. චක්‍රලේඛ - 07/2019

රජයේ නිලධාරින් ඇප තබනු ලැබීම

Download Link

2020.01.07

>>

අයවැය චක්‍රලේඛ - 07/2019

රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණය සහ මූල්‍ය විනය පවත්වාගෙන යාම

Download Link

2020.01.07

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 35/2019

රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනය - 2016

Download Link

2019.12.31

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 03/2019(I)

ආයතන සංග්‍රහයේ II වැනි කාණ්ඩයේ XLVIII වැනි පරිච්ඡේදයේ 19.5 උප වගන්තිය යටතේ වූ විනය පරීක්ෂණ නිලධර නාම ලේඛණය

Download Link

2019.12.31

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ -18/2015(III)

රාජ්‍ය සේවයේ විධායක සේවා ගණයේ නිලධරයන්ට විශේෂ දීමනාවක් ලබා ගැනීම

Download Link

2019.12.24

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 27/2019 සංශෝධන

සංශෝධිත ආයතන සංග්‍රහයේ 10 වැනි කාණ්ඩයේ XLVIIIවැනි පරිච්ඡේදයේ 27:18 උප වගන්තිය සංශෝධනය

>>

2019.09.27

>>

වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති චක්‍රලේඛ - 01/2018(4)

සහනදායී පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබාගැනීමේ යෝජනා ක්‍රමය

Download Link

2019.12.10

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 32/2019

දේශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීම සම්බන්ධයෙන් වන ආයතන සංග්‍රහයේXXXII වැනි පරිච්ඡේදයේ 3.7 උප වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම

Download Link

2019.11.20

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 03/2019

විශ්‍රාමික රජයේ නිලධරයන් නැවත සේවයේ යෙදවීම

Download Link

2019.11.20

>>

National Budget Circular 05/2019

Managing the Public Expenditure during the remaining period of 2019

Download Link

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ22/99(XXXVI)

රාජ්‍ය නිලධරයන් / පළාත් රාජ්‍ය නිලධරයන් / අධිකරණ නිලධරයන් සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම්

Download Link

2019.11.05

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ01/2014(VIII)

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

Download Link

2019.11.05

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ01/2014(VII)

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

Download Link

2019.10.23

>>

Public Finance Circular No. 06/2019 of 15th of August 2019

No. 06/2019(1) of 12th of Sep 2019

Provision of General Insurance Cover for the Government Institutions

Download Link

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 27/2019

ආයතන සංග්‍රහයේ II වැනි කාණ්ඩයේXLVIII වැනි පරිච්ඡේදයේ27:10උප වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම
Download Link

2019.09.27

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 29/2019

තාවකාලික අනියම්(දෛනික)ආදේශක,කොන්ත්‍රාත් හෝ සහන පදනම මත බඳවා ගෙන ඇති සේවකයින් සඳහා ස්ථිර පත්වීම් ප්‍රදානය කිරීම.
Download Link

2019.09.18

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 23/2019

පිළිකා රෝගය වැළඳීම වෙනුවෙන් ආයතන සංග්‍රහයේXXIII වැනි පරිච්ඡේදය අනුව ලබාදෙන සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත විශේෂ නිවාඩු කාල සීමාව දීර්ග කිරීම.
Download Link

2019.08.26

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 22/2019

කල්තබන ලද මැතිවරණ / ඡන්ද විමසීම සඳහා ඉදිරිපත් වූ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි රජයේ නිලධරයන්ට සහන සැලසීම.
Download Link

2019.08.20

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 01/2014 (VI)

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

Download Link

2019.09.09

>>

රාජ්‍ය මුදල් 05/2019

රජයට අවශ්‍ය හදිසි සේවා ඉටුකිරෟීම වෙනුවෙන් ගාස්තු ගෙවීම

Download Link

2019.09.09

>>

රාජ්‍ය මුදල් 05/2019

රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ අත්තිකාරම්බීගිණුම යටතේ අයවිය යුතු ණය ශේෂයන්

Download Link

2019.08.23

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 02/2018

රාජ්‍ය අංශය තුල මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම

Download Link

2018.08.20

>>

වෙළඳ හා ආයෝජන පත්‍රපත්ති ච.ලේ. 01/2018(3)

සහනදායි පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබාදීමේ යෝජනා ක්‍රමය

Download Link

2019.07.30

>>

රාජ්‍ය ගිණුම් චක්‍රලේඛ04/2019

වෘත්තීමය ආයතනවලට ගෙවිය යුතු වාර්ෂික දායක මුදල ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම

2019.08.12

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 07/2019

අතරමැදි ශ්‍රේණියක උපරිම වැටුප් පියවරට එළඹෙන නිලධරයන්ට එම උපරිම වැටුප් පියවරෙන් ඔබ්බට වැටුප් වර්ධක ගෙවීම

Download Link

2019.07.19

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 19/2019

වැටුප් වර්ධක දිනයේදීම උසස්වීම ලැබීමේ දී සහ නිලධරයාගේ මනාපය මත පූර්ව තනතුරට පැමිණීමේ දී අදාල කරගත යුතු වැටුප් පියවර තීරණය කිරීම

Download Link

2019.07.19

>>

PublicFinance Circuler 04/2016(ii)

Procurement of Works up to Rs 50 Million from Regional Contractors under Domestic Funds

Download Link

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 13/2019(i)

රජයේ නිලධරයන්ගේ ඇඳුම

Download Link

2019.07.12

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 13/2019

රජයට අයත් කාර්යාල පරිශ්‍රවල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම

Download Link

2019.07.12

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 13/2008(v)

නිල වාහන සඳහා ඉන්ධන සැපයීම සහ එම වාහන රියදුරන් සඳහා අතිකාල හා සංයුක්ත දීමනා ගෙවීම

Download Link

2019.07.12

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 14/2019

2019 අයවැය යෝජනා අනුව විශ්‍රාම වැටුප සංශෝධනය කිරීම

Download Link

2019.07.12

>>

ඒකාබද්ධ සේවා චක්‍රලේඛ02/2018

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ-Iශ්‍රේණියේ නිලධාරින්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සම්පූර්ණ නොකිරීම මත වැටුප් වර්ධක විලම්බනය කිරීම

Download Link

2019.06.28

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 08/2019

ආයතන සංග්‍රහයේIIකාණ්ඩයේXLVIIIවැනි පරිච්ඡේදයේ 36වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම

Download Link

2019.05.29

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 10/2019

2019 රාමලාන්(රාමසාන්)සමයේ දී විශේෂ නිවාඩු ලබාදීම

Download Link

2019.05.24

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 09/2019

2019 අයවැය යෝජනා අනුව රාජ්‍ය සේවයේ දීමනා සංශෝධනය කිරීම

Download Link

2019.05.24

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 04/2014 (i)

ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාඥ සේවයේ නිලධරයන් හට වරලත් වෘත්තීය දීමනාවක් ලබාදීම

Download Link

2019.05.24

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 01/2019

අසාධු ලේඛණගත කරන ලද නිලධරයන් නැවත සේවයේ පිහිටුවී

Download Link

2019.05.24

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 32/91 (iv)

පළාත් පාලන ආයතනවලට ඡන්දයෙන් තේරී පත්වූ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි රාජ්‍ය නිලධරයන්

Download Link

2019.04.04

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 05/2019

දේශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීම සම්බන්ධයෙන් වන ආයතන සංග්‍රහයේxxxii වැනි පරිච්ඡේදයේ2:3:2උප වගන්තිය සශෝධනය කිරීම

Download Link

2019.04.04

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 01/2014 (v)

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම

Download Link

2019.03.13

>>

වත්කම් කළමනාකරණ චක්‍රලේඛ04/2018

මූල්‍ය නොවන වත්කම් කළමනාකරණය-වාර්තා කිරීමේ මූල්‍ය සීමාව හඳුන්වාදීම හා වත්කම් තක්සේරු කිරීම

Download Link

2019.02.12

>>

රා.ප.ච. 27/2018

ආයතන සංග්‍රහයේ XII වැනි පරිච්ඡේදය16වන වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම

Download Link

2019.01.25

>>

ප.මු.රි.372.ඩී.

රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් බී ගිණුම විගණනයට ඉදිරිපත් කිරීම

2019.01.07

>>

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සංශෝධන

267/2018

අත්තිකාරම් ගිණුම් කටයුතු සඳහා රීති සංශෝධනය කර ගැනීම

2019.01.23

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 29/2018

රාජ්‍ය නිලධරයන්ට විශේෂ අත්තිකාරම්- 2019 වසර

Download Link

2019.01.02

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 02/2018

ක්ෂේත්‍ර නිලධර ගණයට අයත් රාජ්‍ය සහ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරු

Download Link

2018.12.18

>>

ඒකාබද්ධ සේවා චක්‍රලේඛ05/2018

සංවර්ධන නිලධාරි සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කරන ලද නිලධාරීන්ගේ ශ්‍රේණිගත උසස්වීම් ගැටළු නිරාකරණය කිරීම

Download Link

2018.11.08

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 21/2018

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේIIIශ්‍රේණියට බඳවා ගන්නා ලද නිලධාරින් දෙවන රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීනතා පරීක්ෂණය සමත්වීමේ අවශ්‍යතාවයෙන් නිදහස් කිරීම

Download Link

2018.10.11

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 24/2018

වැටුප් අර්ථ නිරූපණය කිරීම

Download Link

2018.09.21

>>

ඒකාබද්ධ සේවා චක්‍රලේඛ04/2018

රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර සේවයේ1ශ්‍රේණියේ නිලධාරින්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සම්පූර්ණ නොකිරීම මත වැටුප් වර්ධක විලම්බනය කිරීම සම්බන්ධවයි

Download Link

2018.09.10

>>

රා.පරි.ච.ලේ. 20/2018

ආයතන සංග්‍රහයේ XIV වැනි පරිච්ඡේදයේ4වැනි වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම(සංයුක්ත දීමනාව)

Download Link

2018.09.10

>>

රා.පරි.ච.ලේ. 13/2018

වැටුප් පරිවර්ථන නිවැරදිව සිදු කිරිම සහ විශේෂ වැටුප් වර්ධක හා විශේෂ දීමනා සඳහා නිසි අනුමැතිය ලබා ගැනීම

Download Link

2018.09.10

>>

රා.පරි.ච.ලේ. 18/2018

විනයානුකූල පරීක්ෂණ සඳහා ගෙවීම

Download Link

2018.08.15

>>

වෙළ.ආ.ප්‍ර.ච.ලේ. 01/2018

සහනදායි පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබා දීමේ යෝජනා ක්‍රමය

Download Link

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 03/2016 (iii)

රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් සංශෝධනය-2016

Download Link

2018.12.18

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 08/2018

අනතුරුදායක රැකියාවල නිරත වීමේ දී තනතුරට පැවරී ඇති රාජකාරි ඉටු කිරීමේ දී වැළඳෙන රෝග හේතුවෙන් මරණයට පත්වන රාජ්‍ය නිලධරයන්ගේ යැපෙන්නන්ට වන්දි ලබාදීම

Download Link

2018.07.05

>>

වෙළ.ආ.ප්‍ර.ච.ලේ. 01/2018(1)

සහනදායි පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබා දීමේ යෝජනා ක්‍රමය

Download Link

2018.06.12

>>

රා.පරි.ච.ලේ. 06/2018

2018 රාමලාන් (රාමසාන්)සමයේදී විශේෂ නිවාඩු ලබාදීම

Download Link

2018.05.18

>>

රා.පරි.ච.ලේ. 05/2017

05/2017චක්‍රලේඛයේ26.3.1වගන්තිය වයඹ පළාත් විනය කාර්යසංග්‍රහයේ23.3.1ලෙස ඇතුළත් කිරීම

Download Link

2018.05.11

>>

රාජ්‍ය සේවා කො.ස.ච.ලේ. 02/2017

රජයේ ස්වෙච්ඡා බල හමුදාවේ හෝ ස්වෙච්ඡා උප සේවයේ සේවය සඳහා නිලධරයෙකු රාජ්‍ය සේවයෙන් මුදා හැරීම

Download Link

2018.05.11

>>

ප්‍රසම්පාදන මෙහෙයුම් ච.ලේ./පී.එම්.යූ. 03

ප්‍රසම්පාදන කාලරාමුවට අනුව පූර්ව ප්‍රසම්පාදන කාර්යයන් මෙහෙයවීම

Download Link

2018.04.09

>>

රා.ගිණුම් ච.ලේ. 264/2018

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය මූල්‍ය ගණකාධිකාරී සංගමයේ වෘත්තීය සාමාජිකයන් සඳහා ගෙවනු ලබන වාර්ෂික සාමාජික මුදල ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම

Download Link

2018.04.09

>>

රා.පරි.ච.ලේ. 03/2018

විශ්‍රාමික රජයේ නිලධරයන් නැවත සේවයේ යෙදවීම

Download Link

2018.03.06

>>

රා.පරි.ච.ලේ.22/99(XXXV)

රාජ්‍ය නිලධරයන් / පළාත් රාජ්‍ය නිලධරයන් / අධිකරණ නිලධරයන් සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම්

Download Link

2018.03.06

>>

රා.පරි.ච.ලේ. 04/2008

ඉංජිනේරු උපාධිධාරින් ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයට බඳවාගෙන රාජ්‍ය අංශයේ සංවර්ධන කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන් හට වරලත් ඉංජිනේරු දීමනාව ලබාදීම

Download Link

2018.03.06

>>

රා.පරි.ච.ලේ. 01/2018

ආබාධිත පුද්ගලයින්ට රැකියා සැපයීම

Download Link

2018.02.22

>>

වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති ච.ලේ. 03/2017

සහනදායී පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබාදීමේ යෝජනා ක්‍රමය

Download Link

Annex_III

2018.02.21

>>

රා.පරි.ච.ලේ.05/2008(I)

පුරවැසි/සේවාලාභී ප්‍රඥප්තිය හඳුන්වාදීම

Download Link

2018.02.19

>>

අයවැය ච.ලේ. 03/2017

2018 අයවැය - වියදම් දැරීම සඳහා බලය දීම

2018.01.18

>>

රා.පරි.ච.ලේ. 35/2017

රජයේ නිලධාරින්ට විශේෂ අත්තිකාරම්- 2018 වසර

2018.01.10

>>

රා.ගිණුම් ච.ලේ. 263/2017

වාර්ෂික අයවැය ප්‍රතිපාදන කාර්තුමය පදනමින් සැළසුම් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම

2018.01.05

>>

රා.ගිණුම් ච.ලේ. 263/2017

වාර්ෂික අයවැය ප්‍රතිපාදන කාර්තුමය පදනමින් සැළසුම් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම

2018.01.05

>>

රා.සේ.කොමිෂන් සභා 03/2016

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඉඩම් විභාග සම්බන්ධයෙන් සහන ලබාදීම

2017.06.30

>>