වයඹ පළාත් සභාව වෙත අදාළ කරගත් චක්‍රලේඛ

චක්‍රලේඛ අංකය හා දිනය

විස්තරය

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් වයඹ පළාතට අදාළ කළ දිනය

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2021(vi) 2021.12.30

රාජ්‍ය සේවය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාම.

පළාත් භාණ්ඩාගාර(මුදල්) චක්‍රලේඛ 05/2021

රාජ්‍ය ආදායම ඇස්තමේන්තු කිරීම, එකතු කිරීම, අධීක්ෂණය සහ වාර්තා කිරීම පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ (රජයේ ගොඩනැගිලි හා නිවාස කුලී - 2002.01.01)

2021.11.01

>>

Adopting of the supplements (Procurement Manual) to the North Western Province

2021.11.02

>>

පළාත් භාණ්ඩාගාර(මුදල්) චක්‍රලේඛ 03/2021 2021.11.01

රාජ්‍ය සේවය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාම.

2021.11.01

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2021(V) 2021.10.01

රාජ්‍ය සේවය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාම.

2021.10.13

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 26/2017(vii) 2021.08.10

වැන්දඹු/වැන්දඹු අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයන් සඳහා පැරණි අංක : 82/83 හා M/F කාණ්ඩ යටතේ ලියාපදිංචි පැරණි සාමාජිකයින් මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ නැවත ලියාපදිංචි කිරීම.

2021.09.29

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 30/2016 2016.12.29

රජයේ වාහන නඩත්තු කිරීම.

මෙම චක්‍රලේඛයෙහි 4:4 ඡේදයේ දක්වා ඇත්තේ පළාත් සම්බන්ධයෙන් අදාළ පළාතෙහි ප්‍රධාන නගරයේ පිහිටි ගරාජ, අළුත්වැඩියා සඳහා ඒ අන්දමින් තෝරාගත යුතුය. යනුවෙනි. එබැවින් එය වයඹ පළාත් සභාවට ගැලපෙන අයුරින් එනම් වයඹ පළාත් සභාවේ ලියාපදිංචි වී ඇති ගරාජ, අළුත්වැඩියා සඳහා මේ අන්දමින් තෝරාගත යුතුය.

2021.09.29

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 01/2021 2021.04.27

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

2021.05.12

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2021(III) 2021.07.30

රාජ්‍ය සේවය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාම

2021.08.04

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2021(iv) 2021.08.06

රාජ්‍ය සේවය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාම

2021.08.16

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 26/2017(VI) 2021.08.05

වැන්දඹු/ වැන්දඹු අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයන් සඳහා පැරණි අංක 82/83 හා M/F කාණ්ඩ යටතේ ලියාපදිංචි පැරණි සාමාජිකයින් මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ නැවත ලියාපදිංචි කිරීම

2021.08.13

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 13/2021 2021.07.06

සේවා මුක්ත භාටයෙකු පත් කිරීමේ දී අදාළ කරගත යුතු වැටුප තීරණය කිරීම

2021.08.03

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 12/2021 2021.06.25

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම්වල දී ජයග්‍රහණය කර එම ආයතන වල නගරාධිපති/ සභාපති/ නියෝජ්‍ය නගරාධිපති/ උප නගරාධිපති/ නාගරික මන්ත්‍රිවරුන්/ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රිවරුන් ලෙස තේරී පත්වූ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි නිලධරයන් වෙත ලබා දී ඇති රාජකාරි නිවාඩු සංශෝධනය

2021.08.03

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 14/2021 2021.06.30

ජාතික ක්‍රීඩා දිනය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම

2021.07.19

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2021(ii)

2021/05/10

රාජ්‍ය සේවය බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම

2021.05.12

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2021(1)

2021/04/27

රාජ්‍ය සේවය බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම

2021.04.30

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 06/2021

2021/04/09

2021 රාමලාන් (රාමසාන්) සමයේ දී විශේෂ නිවාඩු ලබාදීම

2021.04.30

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 04/2021

2021/03/19

භාෂා පරිවර්තක සංචිතයක් පිහිටුවීම

2021.04.27

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2021

2021/03/05

රාජ්‍ය සේවය බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම

2021.04.01

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 07/2017(1)

2021.02.05

මදසරුභාවය සඳහා ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය රාජ්‍ය නිලධරයන්ට වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාදීම

2021.03.15

>>

අංක PPSC/EST/3/2/25/2/II

2020.12.22

බඳවා ගැනීමේ සුදුසුකමක් ලෙස සමාජ වැඩ ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිවලට ඇතුළත් කිරීම.

2021.03.03

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 26/2017(IV)

2021.02.10

වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයන් සඳහා පැරණි අංක 82/83 හා M/F කාණ්ඩ යටතේ ලියාපදිංචි පැරණි සාමාජිකයන් මාර්ගගත (online) ක්‍රමය ඔස්සේ නැවත ලියාපදිංචිය

2021.02.03

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 03/2019(11)

2021.02.16

ආයතන සංග්‍රහයේ II ඛාණ්ඩයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 19.5 උප වගන්තිය යටතේ වූ විනය පරීක්ෂණ නිලධාර නාම ලේඛණය

2021.02.03

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 03/2020

2020.12.31

වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු දායක මුදල් අයකිරීම පිළිබඳ විස්තර පෞද්ගලික ලිපිගොනුවට ඇතුළත් කිරීම Download Link

2021.02.03

>>

PFD Circular

No. 03/2020(i) of 11.01.2021

Policy on supporting domestic industries

Download Link

>>

භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ - 03/2020

2020.10.09

දේශීය කර්මාන්ත දිරිගැන්වීමේ ප්‍රතිපත්තිය

2020.12.30

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 23/2020

2020.12.30

රජයේ නිලධාරින්ට විශේෂ අත්තිකාරම්

Download Link

2021.01.14

>>

රා.සේ.කො.සභා. චක්‍රලේඛ - 08/2020

2020.07.31

සේවා ව්‍යවස්ථාවේ සහ බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියේ සඳහන් පරිදි සන්ධාන භාෂා අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කිරීම

Download Link

2020.12.22

>>

රා.සේ.කො.සභා. චක්‍රලේඛ - 07/2020

2020.07.31

පූර්ව තනතුර සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වාර්තාව රජයේ සේවයේ වෙනත් තනතුරක් සඳහා අදාල කර ගැනීම

Download Link

2020.12.22

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 39/2019(1)

2020.11.03

ශ්‍රී ලං.ඉංජි.සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාවට අංක 2138/27 හා 2019.08.28 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර මඟින් ඇතුළත් කරනු ලැබූ සංශෝධනයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

2020.12.14

>>

චක්‍රලේඛ -PS/GPA/Circular/34/2020

2020.11.16

ජාතික මට්ටමින් කොවිඩ්-19 වෛරසය මැඩපැවැත්වීමසුවෙන් සිටිමුඩිජිටල් විසඳුම

2020.12.14

>>

චක්‍රලේඛ -PS/GPA/Circular/35/2020

2020.11.25

නිවෙස්ගත නිරෝධායන නිරීක්ෂණය කිරීමේ යාන්ත්‍රණය

2020.12.14

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 22/2020

2020.12.16

පරිපූරක උත්සව ණය යෝජනා ක්‍රමය

2020.12.23

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 15/2007(iv)

2020.12.15

රාජ්‍ය සේවකයන් සඳහා බැංකු මඟින් දේපළ හා වාහන ණය ලබාදීම

2020.12.23

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 18/2020

2020.10.16

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

Download Link

2020.11.17

>>

කළ. සේවා චක්‍රලේඛ - 02/2020

2020.10.26

රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන සඳහා අනුමත තනතුරු වලට බඳවා ගැනීම / පුරප්පාඩු පිරවීම

2020.11.17

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 20/2020

2020.10.28

රාජ්‍ය සේවය බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම

Download Link

2020.11.11

>>

PS/GPA චක්‍රලේඛ -33/2020

2020.10.29

ගෝලීය කොරෝනා වෛරස වසංගත තත්වය පවතින අතරතුර දුරස්ථ රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරීමේ වැඩ පිළිවෙල

Download Link

2020.11.06

>>

රා.සේ.කො.සභා. චක්‍රලේඛ - 03/2020

2020.01.09

යම් පනතක අවශ්‍යතාවය පරිදි නිශ්චිතවම රජයේ නිලධාරියෙකු විසින්ම දැරිය යුතු තනතුරක් දැරීම සඳහා නිලධාරියකුගේ ඉල්ලීම පරිදි රාජ්‍ය සේවයෙන් තාවකාලිකව මුදා හරිනු ලබන කාල සීමාව

Download Link

2020.10.19

>>

රා.සේ.කො.සභා. චක්‍රලේඛ - 02/2020

2020.01.08

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරික්ෂණය සඳහා සහන ලබා ගැනීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම

Download Link

2020.10.19

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ -10/2012(IV)

සංවර්ධන නිලධාරි සේවා ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක කිරීම

Download Link

2020.10.06

>>

NWP/CS/F/4/16

වයඹ පළාත් චක්‍රලේඛ

2020.08.18

රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් කරනු ලබන සංශෝධන ප.මු.රි. 419 යටතේ පළාත් සභාවට අදාළ කර ගැනීම හා ඒ අනුව මූල්‍ය රීති සංශෝධනය

-

>>

කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ - 01/2020

සියළු බඳවා ගැනීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවීම

2020/03/05

>>

CS/DOS/A අන්තර්ග්‍රහණ

සංවර්ධන නිලධාරි III හා II ශ්‍රේණි සඳහා අන්තර්ග්‍රහණය කළ නිලධරයන්ගේ වැටුප් තලයන්හි විෂමතා නිවැරදි කිරීම සම්බන්ධ උපදෙස් ලබාදීම

2020.07.06

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 07/2020(iii)

නව කොරෝනා වෛරසය හේතුකොට ගෙන උද්ගතව ඇති තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන රජයේ නිලධරයන්ට සහන සැලසීම

2020.06.23

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 10/2020

කොරෝනා වෛරසය ශ්‍රී ලංකාවෙන් තුරන් කිරීම

2020.05.27

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 01/2020

කොරෝනා-19 වෛරසය පවතින කාලය තුල රාජ්‍ය ආයතන විවෘත කර කාර්යාලයීය කටයුතු ආරම්භ කිරීම සහ එම කටයුතු පවත්වාගෙන යාම

2020.05.27

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 07/2020

නව කොරෝනා වෛරසය හේතුකොට ගෙන උද්ගතව ඇති තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන රජයේ නිලධරයන්ට සහන සැලසීම

2020.05.27

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 07/2020(i)

නව කොරෝනා වෛරසය හේතුකොට ගෙන උද්ගතව ඇති තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන රජයේ නිලධරයන්ට සහන සැලසීම

2020.05.27

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 07/2020(Ii)

නව කොරෝනා වෛරසය හේතුකොට ගෙන උද්ගතව ඇති තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන රජයේ නිලධරයන්ට සහන සැලසීම

2020.05.27

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 20/2019,25/2014,25/2014(I)

තාවකාලික අනියම් (දෛනික) ආදේශක, කොන්ත්‍රාත් හෝ සහන පදනම මත බඳවාගෙන ඇති සේවකයින් සඳහා රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 20/2019 යටතේ කාර්යාල සේවක සේවයේ සහ ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවයේ ස්ථිර පත්වීම් ලබාදිම සඳහා තොරතුරු ලබා ගැනීම.

2020.03.06

>>

රා.සේ.කො.සභා. චක්‍රලේඛ

03/2019

විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරින් නැවත සේවයේ යෙදවීම

2020.02.28

>>

රා.සේ.කො.සභා. චක්‍රලේඛ

04/2020

පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ස්ථිර පත්වීමක් දරන නිලධාරියකු විසින් කරනු ලබන ඉල්ලීමක් අනුව මධ්‍යම රජයේ අනුරූපී තනතුරක් සඳහා ස්ථාන මාරු කිරීම

2020.01.30

>>

PFD Circular

PFD/PMD/149/000/2020-02

Further relaxation of provisions under the supplement 35 issued to the procurement manual – 2006 (goods and works) to facilitate expeditions handling of COVID-19 related Emergency Procurements

>>

ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ - 05/2020(I)

රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් අභ්‍යාසලාභී පුහුණුව ලබාදීම - 2020 පළාත් සභා පාසල්වලට හා රාජ්‍ය ආයතන වලට අනුයුක්ත කිරීම

Download Link

2020.04.22

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 06/2020

ක්‍රීඩා හා ශරීර සුවතා ප්‍රවර්ධන දිනය - 2020 අප්‍රේල් මස 6 වන දින

Download Link

2020.04.22

>>

ඒකාබද්ධ සේවා චක්‍රලේඛ ලිපි - 04/2019

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේIIහාIශ්‍රේණිවලට 2013.04.02 දින සිට උසස් කිරීම/ උසස් කිරීම් පෙරදාතම කිරීම මත වැටුප් වර්ධකයන් අඩුවීම සම්බන්ධයෙන් සහන සැලසීම

Download Link

2020.04.22

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 22/99(xxxviii)

රාජ්‍ය නිලධරයන් පළාත් රාජ්‍ය නිලධාරින් අධිකරණ නිලධරයන් සඳහා නිල ප්‍රවාහන පහසුකම්

Download Link

2020.03.05

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 02/2020

ප්‍රමිතිකරණය කරන ලද භූගෝලීය නාම භාවිතා කිරීම

Download Link

2020.02.28

>>

ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ - 05/2020

රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් රජයේ ආයතන වල අභ්‍යාසලාභී පුහුණුව ලබාදීම - 2020

Download Link

2020.02.28

>>

ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ - 04/2020

ස්පීඩ් පෝස්ට් හා ලොජි පෝස්ට් කුරියර් සේවාවන් භාවිත කිරීම

Download Link

2020.02.18

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 35/2019(I)

රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනය - 2016

Download Link

2020.01.19

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 35/2019(I)

රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනය - 2016

Download Link

2020.01.19

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ -18/2015(IV)

රාජ්‍ය සේවයේ විධායක සේවා ගණයේ නිලධාරින්ට විශේෂ දීමනාවක් ලබාදීම

Download Link

2020.01.19

>>

PFD Circular

No. 05/2018 of 23rdOctober 2018

Introduction of an electronic government procurement (e-GP) system in to the Sri Lanka public sector

>>

PFD Circular

No. 08/2019 of 17thDecember 2019

Introduction of the electronic government procurement (e-GP) system in Sri Lanka

>>

අයවැය චක්‍රලේඛ - 2/2019

ස්ත්‍රි පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කරගත් අයවැයකරණයට අදාළ සත්ත හා තොරතුරු රැස් කිරීම හා සෑම අමාත්‍යාංශයෙන්ම ස්ත්‍රි පුරුෂභාවය මත පදනම් වූ කේන්ද්‍රීය ඒකක පිහිටුවීම

2020.01.07

>>

ජාතික අයවැය චක්‍රලේඛ - 2/2017

අයවැය කැඳවීම - 2018

වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ හා උපදේශ

2020.01.07

>>

ජාතික අයවැය චක්‍රලේඛ -BD/CBP/4/1/2-2018

අයවැය කැඳවීම - 2018 සඳහා අතිරේකය (II)

2018 අයවැය ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ

2020.01.07

>>

ජාතික අයවැය දෙපා. -BD/CBP/4/1/2-2018 - ලිපිය

කාර්ය සාධනය මත පදනම් වූ අයවැයකරණ ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කිරීම

2020.01.07

>>

රා.මූ.දෙ. චක්‍රලේඛ - 07/2019

රජයේ නිලධාරින් ඇප තබනු ලැබීම

Download Link

2020.01.07

>>

අයවැය චක්‍රලේඛ - 07/2019

රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණය සහ මූල්‍ය විනය පවත්වාගෙන යාම

Download Link

2020.01.07

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 35/2019

රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනය - 2016

Download Link

2019.12.31

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 03/2019(I)

ආයතන සංග්‍රහයේ II වැනි කාණ්ඩයේ XLVIII වැනි පරිච්ඡේදයේ 19.5 උප වගන්තිය යටතේ වූ විනය පරීක්ෂණ නිලධර නාම ලේඛණය

Download Link

2019.12.31

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ -18/2015(III)

රාජ්‍ය සේවයේ විධායක සේවා ගණයේ නිලධරයන්ට විශේෂ දීමනාවක් ලබා ගැනීම

Download Link

2019.12.24

>>

රා.පරි. චක්‍රලේඛ - 27/2019 සංශෝධන

සංශෝධිත ආයතන සංග්‍රහයේ 10 වැනි කාණ්ඩයේ XLVIIIවැනි පරිච්ඡේදයේ 27:18 උප වගන්තිය සංශෝධනය

>>

2019.09.27

>>

වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති චක්‍රලේඛ - 01/2018(4)

සහනදායී පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබාගැනීමේ යෝජනා ක්‍රමය

Download Link

2019.12.10

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 32/2019

දේශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීම සම්බන්ධයෙන් වන ආයතන සංග්‍රහයේXXXII වැනි පරිච්ඡේදයේ 3.7 උප වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම

Download Link

2019.11.20

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 03/2019

විශ්‍රාමික රජයේ නිලධරයන් නැවත සේවයේ යෙදවීම

Download Link

2019.11.20

>>

National Budget Circular 05/2019

Managing the Public Expenditure during the remaining period of 2019

Download Link

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ22/99(XXXVI)

රාජ්‍ය නිලධරයන් / පළාත් රාජ්‍ය නිලධරයන් / අධිකරණ නිලධරයන් සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම්

Download Link

2019.11.05

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ01/2014(VIII)

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

Download Link

2019.11.05

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ01/2014(VII)

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

Download Link

2019.10.23

>>

Public Finance Circular No. 06/2019 of 15th of August 2019

No. 06/2019(1) of 12th of Sep 2019

Provision of General Insurance Cover for the Government Institutions

Download Link

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 27/2019

ආයතන සංග්‍රහයේ II වැනි කාණ්ඩයේXLVIII වැනි පරිච්ඡේදයේ27:10උප වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම
Download Link

2019.09.27

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 29/2019

තාවකාලික අනියම්(දෛනික)ආදේශක,කොන්ත්‍රාත් හෝ සහන පදනම මත බඳවා ගෙන ඇති සේවකයින් සඳහා ස්ථිර පත්වීම් ප්‍රදානය කිරීම.
Download Link

2019.09.18

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 23/2019

පිළිකා රෝගය වැළඳීම වෙනුවෙන් ආයතන සංග්‍රහයේXXIII වැනි පරිච්ඡේදය අනුව ලබාදෙන සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත විශේෂ නිවාඩු කාල සීමාව දීර්ග කිරීම.
Download Link

2019.08.26

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 22/2019

කල්තබන ලද මැතිවරණ / ඡන්ද විමසීම සඳහා ඉදිරිපත් වූ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි රජයේ නිලධරයන්ට සහන සැලසීම.
Download Link

2019.08.20

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 01/2014 (VI)

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

Download Link

2019.09.09

>>

රාජ්‍ය මුදල් 05/2019

රජයට අවශ්‍ය හදිසි සේවා ඉටුකිරෟීම වෙනුවෙන් ගාස්තු ගෙවීම

Download Link

2019.09.09

>>

රාජ්‍ය මුදල් 05/2019

රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ අත්තිකාරම්බීගිණුම යටතේ අයවිය යුතු ණය ශේෂයන්

Download Link

2019.08.23

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 02/2018

රාජ්‍ය අංශය තුල මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම

Download Link

2018.08.20

>>

වෙළඳ හා ආයෝජන පත්‍රපත්ති ච.ලේ. 01/2018(3)

සහනදායි පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබාදීමේ යෝජනා ක්‍රමය

Download Link

2019.07.30

>>

රාජ්‍ය ගිණුම් චක්‍රලේඛ04/2019

වෘත්තීමය ආයතනවලට ගෙවිය යුතු වාර්ෂික දායක මුදල ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම

2019.08.12

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 07/2019

අතරමැදි ශ්‍රේණියක උපරිම වැටුප් පියවරට එළඹෙන නිලධරයන්ට එම උපරිම වැටුප් පියවරෙන් ඔබ්බට වැටුප් වර්ධක ගෙවීම

Download Link

2019.07.19

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 19/2019

වැටුප් වර්ධක දිනයේදීම උසස්වීම ලැබීමේ දී සහ නිලධරයාගේ මනාපය මත පූර්ව තනතුරට පැමිණීමේ දී අදාල කරගත යුතු වැටුප් පියවර තීරණය කිරීම

Download Link

2019.07.19

>>

PublicFinance Circuler 04/2016(ii)

Procurement of Works up to Rs 50 Million from Regional Contractors under Domestic Funds

Download Link

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 13/2019(i)

රජයේ නිලධරයන්ගේ ඇඳුම

Download Link

2019.07.12

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 13/2019

රජයට අයත් කාර්යාල පරිශ්‍රවල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම

Download Link

2019.07.12

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 13/2008(v)

නිල වාහන සඳහා ඉන්ධන සැපයීම සහ එම වාහන රියදුරන් සඳහා අතිකාල හා සංයුක්ත දීමනා ගෙවීම

Download Link

2019.07.12

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 14/2019

2019 අයවැය යෝජනා අනුව විශ්‍රාම වැටුප සංශෝධනය කිරීම

Download Link

2019.07.12

>>

ඒකාබද්ධ සේවා චක්‍රලේඛ02/2018

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ-Iශ්‍රේණියේ නිලධාරින්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සම්පූර්ණ නොකිරීම මත වැටුප් වර්ධක විලම්බනය කිරීම

Download Link

2019.06.28

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 08/2019

ආයතන සංග්‍රහයේIIකාණ්ඩයේXLVIIIවැනි පරිච්ඡේදයේ 36වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම

Download Link

2019.05.29

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 10/2019

2019 රාමලාන්(රාමසාන්)සමයේ දී විශේෂ නිවාඩු ලබාදීම

Download Link

2019.05.24

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 09/2019

2019 අයවැය යෝජනා අනුව රාජ්‍ය සේවයේ දීමනා සංශෝධනය කිරීම

Download Link

2019.05.24

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 04/2014 (i)

ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාඥ සේවයේ නිලධරයන් හට වරලත් වෘත්තීය දීමනාවක් ලබාදීම

Download Link

2019.05.24

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 01/2019

අසාධු ලේඛණගත කරන ලද නිලධරයන් නැවත සේවයේ පිහිටුවී

Download Link

2019.05.24

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 32/91 (iv)

පළාත් පාලන ආයතනවලට ඡන්දයෙන් තේරී පත්වූ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි රාජ්‍ය නිලධරයන්

Download Link

2019.04.04

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 05/2019

දේශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීම සම්බන්ධයෙන් වන ආයතන සංග්‍රහයේxxxii වැනි පරිච්ඡේදයේ2:3:2උප වගන්තිය සශෝධනය කිරීම

Download Link

2019.04.04

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 01/2014 (v)

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම

Download Link

2019.03.13

>>

වත්කම් කළමනාකරණ චක්‍රලේඛ04/2018

මූල්‍ය නොවන වත්කම් කළමනාකරණය-වාර්තා කිරීමේ මූල්‍ය සීමාව හඳුන්වාදීම හා වත්කම් තක්සේරු කිරීම

Download Link

2019.02.12

>>

රා.ප.ච. 27/2018

ආයතන සංග්‍රහයේ XII වැනි පරිච්ඡේදය16වන වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම

Download Link

2019.01.25

>>

ප.මු.රි.372.ඩී.

රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් බී ගිණුම විගණනයට ඉදිරිපත් කිරීම

2019.01.07

>>

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සංශෝධන

267/2018

අත්තිකාරම් ගිණුම් කටයුතු සඳහා රීති සංශෝධනය කර ගැනීම

2019.01.23

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 29/2018

රාජ්‍ය නිලධරයන්ට විශේෂ අත්තිකාරම්- 2019 වසර

Download Link

2019.01.02

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 02/2018

ක්ෂේත්‍ර නිලධර ගණයට අයත් රාජ්‍ය සහ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරු

Download Link

2018.12.18

>>

ඒකාබද්ධ සේවා චක්‍රලේඛ05/2018

සංවර්ධන නිලධාරි සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කරන ලද නිලධාරීන්ගේ ශ්‍රේණිගත උසස්වීම් ගැටළු නිරාකරණය කිරීම

Download Link

2018.11.08

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 21/2018

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේIIIශ්‍රේණියට බඳවා ගන්නා ලද නිලධාරින් දෙවන රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීනතා පරීක්ෂණය සමත්වීමේ අවශ්‍යතාවයෙන් නිදහස් කිරීම

Download Link

2018.10.11

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 24/2018

වැටුප් අර්ථ නිරූපණය කිරීම

Download Link

2018.09.21

>>

ඒකාබද්ධ සේවා චක්‍රලේඛ04/2018

රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර සේවයේ1ශ්‍රේණියේ නිලධාරින්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සම්පූර්ණ නොකිරීම මත වැටුප් වර්ධක විලම්බනය කිරීම සම්බන්ධවයි

Download Link

2018.09.10

>>

රා.පරි.ච.ලේ. 20/2018

ආයතන සංග්‍රහයේ XIV වැනි පරිච්ඡේදයේ4වැනි වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම(සංයුක්ත දීමනාව)

Download Link

2018.09.10

>>

රා.පරි.ච.ලේ. 13/2018

වැටුප් පරිවර්ථන නිවැරදිව සිදු කිරිම සහ විශේෂ වැටුප් වර්ධක හා විශේෂ දීමනා සඳහා නිසි අනුමැතිය ලබා ගැනීම

Download Link

2018.09.10

>>

රා.පරි.ච.ලේ. 18/2018

විනයානුකූල පරීක්ෂණ සඳහා ගෙවීම

Download Link

2018.08.15

>>

වෙළ.ආ.ප්‍ර.ච.ලේ. 01/2018

සහනදායි පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබා දීමේ යෝජනා ක්‍රමය

Download Link

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 03/2016 (iii)

රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් සංශෝධනය-2016

Download Link

2018.12.18

>>

රා.පරි.චක්‍රලේඛ 08/2018

අනතුරුදායක රැකියාවල නිරත වීමේ දී තනතුරට පැවරී ඇති රාජකාරි ඉටු කිරීමේ දී වැළඳෙන රෝග හේතුවෙන් මරණයට පත්වන රාජ්‍ය නිලධරයන්ගේ යැපෙන්නන්ට වන්දි ලබාදීම

Download Link

2018.07.05

>>

වෙළ.ආ.ප්‍ර.ච.ලේ. 01/2018(1)

සහනදායි පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබා දීමේ යෝජනා ක්‍රමය

Download Link

2018.06.12

>>

රා.පරි.ච.ලේ. 06/2018

2018 රාමලාන් (රාමසාන්)සමයේදී විශේෂ නිවාඩු ලබාදීම

Download Link

2018.05.18

>>

රා.පරි.ච.ලේ. 05/2017

05/2017චක්‍රලේඛයේ26.3.1වගන්තිය වයඹ පළාත් විනය කාර්යසංග්‍රහයේ23.3.1ලෙස ඇතුළත් කිරීම

Download Link

2018.05.11

>>

රාජ්‍ය සේවා කො.ස.ච.ලේ. 02/2017

රජයේ ස්වෙච්ඡා බල හමුදාවේ හෝ ස්වෙච්ඡා උප සේවයේ සේවය සඳහා නිලධරයෙකු රාජ්‍ය සේවයෙන් මුදා හැරීම

Download Link

2018.05.11

>>

ප්‍රසම්පාදන මෙහෙයුම් ච.ලේ./පී.එම්.යූ. 03

ප්‍රසම්පාදන කාලරාමුවට අනුව පූර්ව ප්‍රසම්පාදන කාර්යයන් මෙහෙයවීම

Download Link

2018.04.09

>>

රා.ගිණුම් ච.ලේ. 264/2018

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය මූල්‍ය ගණකාධිකාරී සංගමයේ වෘත්තීය සාමාජිකයන් සඳහා ගෙවනු ලබන වාර්ෂික සාමාජික මුදල ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම

Download Link

2018.04.09

>>

රා.පරි.ච.ලේ. 03/2018

විශ්‍රාමික රජයේ නිලධරයන් නැවත සේවයේ යෙදවීම

Download Link

2018.03.06

>>

රා.පරි.ච.ලේ.22/99(XXXV)

රාජ්‍ය නිලධරයන් / පළාත් රාජ්‍ය නිලධරයන් / අධිකරණ නිලධරයන් සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම්

Download Link

2018.03.06

>>

රා.පරි.ච.ලේ. 04/2008

ඉංජිනේරු උපාධිධාරින් ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයට බඳවාගෙන රාජ්‍ය අංශයේ සංවර්ධන කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන් හට වරලත් ඉංජිනේරු දීමනාව ලබාදීම

Download Link

2018.03.06

>>

රා.පරි.ච.ලේ. 01/2018

ආබාධිත පුද්ගලයින්ට රැකියා සැපයීම

Download Link

2018.02.22

>>

වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති ච.ලේ. 03/2017

සහනදායී පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබාදීමේ යෝජනා ක්‍රමය

Download Link

Annex_III

2018.02.21

>>

රා.පරි.ච.ලේ.05/2008(I)

පුරවැසි/සේවාලාභී ප්‍රඥප්තිය හඳුන්වාදීම

Download Link

2018.02.19

>>

අයවැය ච.ලේ. 03/2017

2018 අයවැය - වියදම් දැරීම සඳහා බලය දීම

2018.01.18

>>

රා.පරි.ච.ලේ. 35/2017

රජයේ නිලධාරින්ට විශේෂ අත්තිකාරම්- 2018 වසර

2018.01.10

>>

රා.ගිණුම් ච.ලේ. 263/2017

වාර්ෂික අයවැය ප්‍රතිපාදන කාර්තුමය පදනමින් සැළසුම් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම

2018.01.05

>>

රා.ගිණුම් ච.ලේ. 263/2017

වාර්ෂික අයවැය ප්‍රතිපාදන කාර්තුමය පදනමින් සැළසුම් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම

2018.01.05

>>

රා.සේ.කොමිෂන් සභා 03/2016

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඉඩම් විභාග සම්බන්ධයෙන් සහන ලබාදීම

2017.06.30

>>