ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 පන්තියේ I (අ) ශ්‍රේණියේ ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීමට අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණ - 2022.08.12 (දෙමළ මාධ්‍ය) "www.psc.nw.gov.lk" වෙබ් අඩවියෙහි පලකර ඇත

 

2008 පළාත් මූල්‍ය රීති සංග්‍රහයේ විධිවිධාන සංශෝධන සහිතව පරිශීලනයට පහසු ආකාරයට එක් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීම

 

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ 10 වගන්තියට අදාල ආකෘති පත්‍රය

 

අදාල ආකෘතිය ප්‍රකාරව ඔබ ආයතනයේ තොරතුරු සම්පූර්ණ කර අනිවාර්යෙන්ම රැගෙන එන ලෙස ද කාරුණිකව ඉල්ලමු

 

 

ආකෘතිය භාගත කරන්න