තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ 10 වගන්තියට අදාල ආකෘති පත්‍රය

 

අදාල ආකෘතිය ප්‍රකාරව ඔබ ආයතනයේ තොරතුරු සම්පූර්ණ කර අනිවාර්යෙන්ම රැගෙන එන ලෙස ද කාරුණිකව ඉල්ලමු

 

 

ආකෘතිය භාගත කරන්න