වාර්ෂික ස්ථානමාරු 2021

ஆண்டு இடமாற்றங்கள் 2021

Annual Transfers 2021

සේවය / ලැයිස්තුව සංශෝධිත දිනය

සංවර්ධන නිලධාරි සේවය (2021.03.06)

නියෝග ලිපිය

>>>

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවය/ (2021.02.19)

>>>

ප්‍රාථමික ශිල්පීය / (2021.03.01)

>>>

ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන / (2021.03.01)

>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

2021.02.19 දිනට පෙර පැවැති ස්ථාන මාරු ලේඛණයන්

සේවය

සංවර්ධන නිලධාරි සේවය

>>>

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවය

>>>

ප්‍රාථමික ශිල්පීය

>>>

ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන

>>>