වයඹ
පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2022

 

සේවා ගණය

වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය සේවක ගණයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2022

නියෝග ලිපිය සහ ලැයිස්තුව

වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය හා ශිල්පීය නොවන සේවක ගණයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2022

නියෝග ලිපිය සහ ලැයිස්තුව
.

සේවා ගණය

වයඹ පළාත් සභා සංවර්ධන නිලධාරි සේවයේ වාර්ෂික ස්ථානමාරුවීම් - 2022

නියෝග ලිපිය

ලැයිස්තුව

වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් - 2022

නියෝග ලිපිය

ලැයිස්තුව

වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය (PL-3) සේවක ගණයේ (රියදුරු සේවයේ) වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2022

බාගත කිරීම

සේවයේ ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය (PL-2) සහ ශිල්පීය නොවන (PL-1) සේවක ගණයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2022

බාගත කිරීම
 

 

 

 

 

 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2023

වයඹ පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ස්ථාන මාරු අපේක්ෂා කරන සේවකයින්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවීම

වයඹ පළාත් සභා ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන සේවා ගණයන්හි සේවකයින්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවීම

වයඹ පළාත් සභා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ නිලධාරින්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවීම

වයඹ පළාත් සභා සංවර්ධන නිලධාරි සේවයේ නිලධාරින්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවීම

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම - 2022-11-11 ප.ව.4.00

 

 

 Please select a HD code to search the files. 

 

>