ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 පන්තියේ I (අ) ශ්‍රේණියේ ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීමට අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණ - 2022.08.12 (දෙමළ මාධ්‍ය) "www.psc.nw.gov.lk" වෙබ් අඩවියෙහි පලකර ඇත

 

2008 පළාත් මූල්‍ය රීති සංග්‍රහයේ විධිවිධාන සංශෝධන සහිතව පරිශීලනයට පහසු ආකාරයට එක් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීම

වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2022

සේවා ගණය

වයඹ පළාත් සභා සංවර්ධන නිලධාරි සේවයේ වාර්ෂික ස්ථානමාරුවීම් - 2022

නියෝග ලිපිය

ලැයිස්තුව

වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් - 2022

නියෝග ලිපිය

ලැයිස්තුව

වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය (PL-3) සේවක ගණයේ (රියදුරු සේවයේ) වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2022

බාගත කිරීම

සේවයේ ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය (PL-2) සහ ශිල්පීය නොවන (PL-1) සේවක ගණයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2022

බාගත කිරීම


 

 

 

 

 

 

2022 වාර්ෂික ස්ථානමාරු අභියාචනා ඉල්ලුම්පත්‍රය

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම - 2022-06-21  ප.ව.4.00