වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2022

 

සේවා ගණය

බාගත කිරීම සඳහා

ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය හා ශිල්පීය නොවන

· නියෝග ලිපිය හා උපදෙස් පත්‍රිකාව

· පුරවා එවිය යුතු ඇමුණුම්

111ප්‍රාථමික ශිල්පීය

· නියෝග ලිපිය හා උපදෙස් පත්‍රිකාව

· පුරවා එවිය යුතු ඇමුණුම්

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවය

· නියෝග ලිපිය හා උපදෙස් පත්‍රිකාව

· පුරවා එවිය යුතු ඇමුණුම්

සංවර්ධන නිලධාරි සේවය

· නියෝග ලිපිය හා උපදෙස් පත්‍රිකාව

· පුරවා එවිය යුතු ඇමුණුම්

 

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය


අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය

 

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනයසැළකිය යුතුයි. මෙහි පුරවා එවිය යුතු ඇමුණම බාගත කිරීමේදී ලැබෙන MS Excel පැතුරුම් පතෙහි අදාළ Sheet සියල්ල යුනිකේත අක්ෂර (iskolapotha) භාවිතයෙන් පුරවා This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it යන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය වෙත එවිය යුතු අතර, එම විද්‍යුත් තැපැලේ subject හි අදාළ සේවා ගණය ඇතුළත් කරන්න.

යාවත්කාලීන කිරීම 2021/08/16 ප.ව. 4.10