වයඹ පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත

ස්ථාන මාරු අපේක්ෂා කරන සේවකයින්ගෙන්

අයදුම්පත් කැඳවීම

 

 


 

 

වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2023

වයඹ පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ස්ථාන මාරු අපේක්ෂා කරන සේවකයින්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවීම

වයඹ පළාත් සභා ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන සේවා ගණයන්හි සේවකයින්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවීම

වයඹ පළාත් සභා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ නිලධාරින්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවීම

වයඹ පළාත් සභා සංවර්ධන නිලධාරි සේවයේ නිලධාරින්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවීම